Feest bij onthulling borden Leeuwarden-Fryslân 2018

Onthulling Wolkom yn Fryslan-bord Appelscha
Fotograaf: Rens Hooyenga

Vanaf vandaag worden bezoekers van Fryslân begroet met speciale LF2018 Wolkom yn Fryslân borden. Kinderen van basisschool ’t Startblok uit Donkerbroek hielpen op vrijdag 3 februari gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Sjoerd Feitsma van Leeuwarden de borden onthullen. De borden staan langs alle invalswegen en -vaarwegen van Fryslân.

De komende periode wordt het binnen Leeuwarden en de provincie Fryslân steeds meer zichtbaar dat Leeuwarden en Fryslân in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa zijn. Vandaag lieten gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Sjoerd Feitsma aan de kinderen van groep 6 van ’t Startblok zien dat LF2018 ook voor hen een feest wordt.

Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Ljouwert-Fryslân 2018 wurdt in feest foar elkenien, ek foar bern. Ast hjiroer yn petear giest mei de bern, ûntdekst dat hja dêr sels ek bêst wol ideeën oer hawwe. It wakkert entûsjasme oan. Dit momint draacht dêr oan by en soarget der foar dat LF2018 wer in stik tichter by de minsken komt.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


UA-37302276-1