Mienskip at Wurk

GPTV: Mienskip@wurk alf 01: STINAF helpt Friese toeristische sector

Dit is Mienskip at Wurk, een programma dat Wurkje foar Fryslân in beeld brengt.
Met Wurkje foar Fryslân doet de provincie een extra investering van in totaal 300 miljoen euro in de mienskip.
Hiermee wil de provincie op korte termijn de Friese economie een impuls geven en op de lange termijn gaat het om economische structuur versterking.
Weidumerhout kreeg vorig jaar subsidie uit de Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Fryslân. Met deze regeling helpt de provincie Friese ondernemers in de toeristische sector om hun bedrijf aantrekkelijker en duurzamer te maken. Voor Eddy de Boer, de eigenaar van Weidumerhout, een mooie ondernemerskans!
Er zijn 34 ondernemers uit de toeristische sector met de STINAF-regeling geholpen. In totaal investeerden deze ondernemers 14,7 miljoen euro in hun bedrijf. De provincie Fryslân heeft in totaal 3 miljoen euro gesubsidieerd. Gemiddeld kreeg een ondernemer 90.000 euro subsidie voor zijn project. Dit wekte per ondernemer vervolgens een investering van gemiddeld 432,5 duizend euro op.

Mienskip at Wurk afl 02: The Dutch Dairy Chain

Op 1 april 2015 is het melkquotum opgeheven.
In Europa zorgt dit voor een sterke groei van de zuivelsector.
Door onder andere de komst van zuivelfabrieken A-ware en Fonterra in Heerenveen en de flinke uitbreiding van de Friesland Campina fabriek in Leeuwarden, ontstaan er steeds meer banen in de zuivelsector.
Daar zijn ook opleidingen voor nodig.
Onder andere Hogeschool van Hall Larenstein kan met het plan Dutch Dairy Chain hier voor zorgen.

Mienskip at wurk afl 03: Pastielwerkt! bij Tecned in Balk

Met de Werkloosheidbestrijdingsregeling wil de provincie Fryslân 280 Friese werkzoekenden aan het werk helpen.
Zij moeten snel bij bedrijven ingezet kunnen worden. Vooruitlopend op deze regeling is het project PastielWerkt gefinancierd.
De werkzoekenden krijgen met de regeling en het project naast een baan een opleiding.
Voor PastielWerkt heeft de provincie 97,5 duizend euro vrij gemaakt.

Mienskip@wurk 04: Ondernemersimpuls Fryslân

Voor Ondernemersimpuls Fryslân heeft de provincie 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het oprichten van een kredietregeling.
Hieruit kunnen geldleningen worden verstrekt aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.
Otto de Jong en Sylvia Halbertsma hebben met hun bedrijf Sign Projex gebruik gemaakt van Ondernemersimpuls Fryslân om hun bedrijf uit te breiden.
Sinds de openstelling van Ondernemersimpuls Fryslân zijn er zo’n 70 aanvragen ingediend. Maar 19 ondernemers hebben het krediet daadwerkelijk ontvangen. Deze aanvragen zijn goed voor ruim €1,5 miljoen aan krediet. Ondernemersimpuls Fryslân is nog steeds beschikbaar.

Mienskip@wurk 05: Praktijkroutes bij Jongbloed

Vandaag zijn we te gast bij drukkerij en uitgeverij Royal Jongbloed in Heerenveen. In dit bedrijf werken en leren mbo’ers van het Friesland College. Royal Jongbloed is één van de praktijkroutes die door het bedrijfsleven, bestuurders en het Friesland College is opgezet. provincie Fryslân steunt dit initiatief graag.
Tientallen studenten van het Friesland College krijgen les “op de werkvloer”. De provincie Fryslân steekt in de praktijkroutes ruim € 900.000,=

Mienskip at wurk 06: Talint foar Fryslân bij de Museumfederatie

Als je pas bent afgestudeerd, kan het lastig zijn om aan het werk te komen. De provincie is in 2013 daarom gestart met de regeling Talint foar Fryslân. Bedrijven en instellingen kregen subsidie om een pas-afgestudeerde één jaar in dienst te nemen. De trainee kon op zijn/haar beurt werkervaring opdoen. De eerste lichting van Talint foar Fryslân bood het afgelopen jaar ongeveer 150 jonge mensen een werkervaringsplek. Een van de talenten is Eline Kooistra.
Voor de eerste lichting van Talint foar Fryslân gaf de provincie zo’n 4 miljoen euro aan subsidie uit. Hiermee kwamen ervaringsplaatsen vrij op mbo-, hbo-, en universiteitsniveau. Na afloop van het werkervaringstraject kregen verscheidene talinten direct een baan aangeboden.

Mienskip at wurk 07: Aanvalsplan Woningmarkt

Om de Friese woningmarkt snel nieuwe impulsen te geven, heeft de provincie het zogenaamde Aanvalsplan Woningmarkt uitgezet. Hier is € 60 miljoen voor vrij gemaakt. Het project bij Kening State is één van de projecten, die hiermee wordt gefinancierd.
Pieter Hellinga is als uitvoerder verantwoordelijk voor de verbouwing van het voormalige Groot Lankum. Het woonzorgcomplex krijgt 70 appartementen en verschillende faciliteiten voor senioren, zoals een kapsalon en een dagverblijf. In totaal leent de provincie voor € 2,5 miljoen aan ECR voor de realisatie van Kening State.

Mienskip at Wurk 08: De Vuilwaterboot

Van juni tot en met september vaart de Vuilwaterboot in de Friese wateren. De boot vraagt aandacht voor het belang van schoon vaar- en zwemwater en dit doet de bemanning door informatie over het opvangen van vuilwater aan boord te geven. Dat opvangen kan op verschillende manieren, zoals het verzamelen in een vuilwater-tank. Die tank moet dan natuurlijk wel weer een keer aan de wal worden geleegd. Op de compacte schoonwaterkaart zijn de vuilwaterpunten te zien waar watersporters in Fryslân hun vuilwater kunnen afgeven. Voor deze vuilwaterpunten kon door recreatieondernemers een subsidie worden aangevraagd.

Mienskip at wurk 09: De nieuwbouw van Thialf

Thialf in Heerenveen is een van de bekendste ijsbanen van Nederland en misschien wel van de wereld. Nationale helden als Sven Kramer, Jorrit Bergsma en Ireen Wüst hebben er de grootste prestaties neergezet en in februari ging het dicht voor DE GROTE verbouwing. Provinciale Staten van Fryslân hebben in juni 2013 groen licht gegeven voor een nieuw Thialf. Hiervoor is € 50 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Mienskip at wurk 10: Virtuele zorg met Oculus Rift bril

Met het regionaal Innovatie Programma Fryslân Fernijt wil de provincie Fryslân een impuls geven aan innovatie in de regio. Deze innovatie is goed voor de economische ontwikkeling van Fryslân en versterkt de concurrentiepositie van het Friese bedrijfsleven. Het subsidieprogramma steunt vernieuwende experimentele samenwerkingsprojecten die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen, zoals geestelijke gezondheidszorg. Coolminds heeft bijna € 80.000,- subsidie ontvangen vanuit Fryslân vernist. Het project kostte in totaal bijna € 180.000,=

Mienskip at wurk 11: Financieringsregeling sociale huur

Als gevolg dat bouwbedrijven of initiatiefnemers moeilijker een lening bij de bank konden krijgen, was het lastig om woningbouwprojecten van de grond te krijgen. Dit had vooral te maken met het ontbreken van het laatste deel van de financiering. Daarom is er vanuit de provincie voor de sociale huurwoningen in ieder geval zo’n € 5 miljoen beschikbaar gesteld. Hieruit konden bouwbedrijven een lening krijgen bij de provincie. Vijf bedrijven hebben hiervoor een lening aangevraagd.
De totale investering van het project aan het Noordvliet in Leeuwarden bedraagt € 1,4 miljoen, waarvan € 154.000 een lening is van de provincie. Het is een onderdeel van de regeling voor 10 of meer wooneenheden. De lening heeft een looptijd van 20 jaar tegen een rente van 4,4% en moet bijdragen aan de kwaliteit en duurzaamheid van sociale huurwoningen.

Mienskip at wurk 12: Water Alliance

De Water Alliance is een uniek samenwerkingsverband tussen overheid, kennisinstellingen én bedrijfsleven op het gebied van water technologie in Nederland. Deze organisatie richt zich vooral op het bedrijfsleven in de innovatie en duurzame water technologie die wereldwijd vermarkt kan worden en vormt samen met diverse partijen op de Watercampus een innovatieketen voor de watertechnologie.

Mienskip at wurk 13: Innovatie Van der Meulen Meesterbakkers

Het familiebedrijf Van der Meulen – De Meesterbakkers richt zich al meer dan 100 jaar op het meesterbakkersvak. Roggebrood, beschuit en melba toast zijn de hoofdproducten van deze bakkersfamilie. Na het doorgeven van generatie op generatie, is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een internationale onderneming en met zo’n 120 medewerkers is dit een belangrijke werkgever voor de regio.

Mienskip at wurk 14: Gastvrij Grou

‘Gastvrij Grou’ is onderdeel van het Friese Meren project. In oktober 2013 startten Grouster ondernemers en inwoners met het gezamenlijk ontwikkelen van ideeen om hun dorp gastvrijer te maken. Na de officiële aftrap gingen verschillende werkgroepen van het project van start. Naast de bijdrage voor de provincie heeft de gemeente en de lokale Business Club bijgedragen.

Mienskip at wurk 15: Subsidie Vestigingsregeling Lapack BV

In het kader van Wurkje foar Fryslân is de vestigingsregeling opgesteld. Met deze regeling worden bedrijven financieel ondersteunt bij het realiseren van een nieuwe vestiging in Fryslân. Maar ook om bestaande Friese bedrijven te stimuleren die nieuwe economische activiteiten willen ontwikkelen.
De Friese economie heeft de laatste jaren last gehad van de economische crisis. Naast een voorzichtig herstel kan Fryslân wel een stimulans gebruiken. Eén van de belangrijkste knelpunten waar het bedrijfsleven mee te maken heeft is het vinden van voldoende financiering. Vooral jonge, innovatieve en sterk groeiende bedrijven hebben moeite met het verkrijgen van genoeg financiële middelen. Hier sluit de vestigingsregeling op aan, zodat deze bedrijven ondersteunt kunnen worden.

Mienskip at wurk 16: De Renovatiesubsidie

De renovatiesubsidie is gekoppeld aan het Woonoffensief van de provincie. Tijdens het Woonoffensief werd de Friese woningmarkt sterker onder de aandacht gebracht bij particulieren. Eigenaren van nieuwe woningen met een aankoopsom van maximaal €180.000 konden tot € 5.000 subsidie ontvangen voor de renovatie van hun woning. De renovatiesubsidie was voor het eerst ingezet tijdens het Woonoffensief begin 2014. In het najaar van 2014 is de tweede tranche opengesteld en tijdens het Woonoffensief in 2015 werd de subsidie voor de laatste keer beschikbaar gesteld. Voor deze laatste subsidieronde is het budgetplafond verhoogt, zodat meer mensen een aanvraag kunnen indienen. Hiervoor is gekozen, omdat door de verschillende rondes meer mensen aanspraak maken op de subsidie, daardoor ook de kwaliteit van veel woningen verbeterd en de doorstroming van goedkopen koopwoningen het grootst is.

Mienskip at wurk 17: De 11Stedenhal in Leeuwarden

Vanuit de Samenwerkingsagenda Leeuwarden is er een samenwerking tussen de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân, waarbij onder andere het WTC Expo en omgeving worden aangepast. Zowel de locatie van de oude ijshal als de locatie van de nieuwe Elfstedenhal, liggen in het plangebied van dit project.

Mienskip@wurk 18: De hoogtepunten!

In Mienskip @Wurk hebben we projecten met een economisch oogpunt laten zien. Niet alles had betrekking op werkgelegenheid, maar ook op persoonlijke ontwikkeling en groeimogelijkheden voor bedrijven.

Voor meer informatie kijk op: Provincie Fryslân

UA-37302276-1