Friese bevolkingsdaling zet door

Bevolking Fryslan

De bevolkingsdaling in Fryslân zet door. Alleen in 2016 en 2017 is er nog sprake van een lichte groei, tot 646.174 inwoners.

Het inwonertal daalt tot 637.500 in 2030 en 619.000 in 2040. De bevolkingsdaling gaat sneller dan in de prognose van 2013 werd verwacht. Deze ontwikkelingen zijn te lezen in de nieuwe bevolkingsprognose 2016-2040 van de provincie Fryslân. De resultaten van de prognose bevestigen de toekomstige krimp in grote delen van de provincie. De urgentie om krimpmaatregelen te nemen wordt hiermee bevestigd.

Aantal huishoudens
Het aantal huishoudens groeit iets langer door dan het aantal inwoners. Fryslân telt op dit moment circa 287.000 huishoudens. Rond 2030 wordt de piek van bijna 300.000 huishoudens bereikt. Daarna daalt het aantal gezinnen.

Verschillen per regio
Op regionaal niveau zijn grote verschillen te zien wat betreft de bevolkingsgroei. Fryslân is ingedeeld in vijf regio’s. Alle regio’s krijgen in meer of mindere mate met een afname van het inwonertal te maken. Voor de zuidelijke regio’s is dit tot 2030 beperkt, terwijl voor het noorden van de provincie 3% afname tot 2025 wordt verwacht. De gemeente Leeuwarden daarentegen groeit.

In de Prognose 2016-2040 worden geen uitkomsten op gemeenteniveau gepresenteerd (met uitzondering van gemeente Leeuwarden). Het kleinere inwonertal van een gemeente leidt ertoe dat uitspraken op gemeentelijk niveau te onzeker zijn. Prognoses op gemeenteniveau zijn voor gemeenten beschikbaar. Afhankelijk van het onderwerp (bij voorbeeld arbeidsmarkt, onderwijs, woningbouw) worden deze nader toegelicht.

Asielmigratie
Ondanks de asielmigratie op korte termijn, daalt het aantal inwoners de komende jaren. Slechts een deel van de asielzoekers wordt statushouder en vestigt zich in Fryslân. Zodra statushouders gehuisvest zijn, zijn ze vrij om te verhuizen. Dit kan binnen Fryslân zijn, maar ook daarbuiten. De ervaring leert dat statushouders vaak verhuizen naar meer stedelijke kernen binnen Fryslân, maar vooral ook naar steden buiten Fryslân en soms terug naar het land van herkomst. Hoewel asielmigratie lastig te voorspellen is, lijkt het niet tot bevolkingsgroei te leiden.

Vervolg
De provincie maakt ongeveer eens in de drie jaar een trendprognose van de bevolkingsomvang en huishoudengroei in Fryslân. De prognose 2016 is aangekondigd in de Beleidsbrief krimp 2016. Deze prognoses vormen een basis voor de uitvoering van onder andere het provinciaal en gemeentelijk beleid op thema’s zoals wonen, onderwijs en voorzieningen.

Zie volledig rapport:
Prognose bevolking en huishoudens Fryslân 2016-2040

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


UA-37302276-1